41909-removebg-preview.png

Hakkımızda

Kuruluş Felsefesi

Bilim Ağacı Vakfı’nın kuruluş felsefesi temelinde; evrensel değerler, laiklik, akılcılık ve bilimin en gerçek yol gösterici olduğu düşüncesi yatar. Bilim Ağacı Vakfı ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan gelişmiş bir toplum olabilmek ve insanlığın öncelikli sorunlarını çözebilmek için eğitim sisteminin bilimsel temeller üzerine kurulması ve paydaşlarına fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine inanır.

Amacımız

Bilim Ağacı Vakfı’nın amacı; insanlar arasında dil, inanç, ırk, cinsiyet vb. hiçbir ayrım yapmaksızın aklı ve vicdanı hür, demokrasiyi özümsemiş, bilimi kendisine rehber edinmiş, biat etmeyen, yeniliklere açık, yaratıcı, çevre bilinci, sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, öz güveni, öz saygısı ve etik değerleri yüksek, yaşamı anlamlandırabilen ve değer katan bireylerin kişisel gelişimine ve böyle yüksek vasıflı bireylerin topluma kazandırılmasına hizmet edecek kurum ve altyapıların oluşum ve gelişimine katkı sağlamaktır.

 

Hedef Kitle

Bilim Ağacı Vakfı bu amacını gerçekleştirmek için elindeki imkanlar ölçüsünde tüm topluma katkı sağlamak ve hizmet sunmak arzusuyla kurulmuş olmakla birlikte imkanlarının etkin kullanımı için öncelikli hedef kitlesini sırasıyla (1) öğrenciler ve ebeveynler, (2) eğitimci, araştırmacı ve akademisyenler ile (3) eğitim, bilim, teknoloji ve girişimcilik alanında etkin konumdaki karar vericiler olarak belirlemiştir.

Faaliyetler

Bilim Ağacı Vakfı amacını gerçekleştirmek için vakfın amacı ve değerlerine uygun konu ve alanlarda;

 • Her seviyeden öğrenciye yönelik kurs, rehberlik, saha ve atölye çalışmaları, teknik gezi, mezun buluşmaları, eğitim materyali temin etme, staj yeri ve yurt imkanı bulma gibi eğitim-öğrenim süreçlerini tamamlayıcı ve destekleyici hizmetler ve imkanlar sunabilir.

 • Belirlediği önceliklere göre karşılıklı, karşılıksız veya koşullu burs verebilir.

 • Bursiyerleri öncelikli olmak üzere, öğrencilerin konser, sergi, fuar, kongre, mesleki ağlarla buluşma, doğa kampı vb. sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki ve akademik etkinliklere katılmalarına destek olabilir, benzeri etkinlikleri düzenleyebilir.

 • Bursiyerleri öncelikli olmak üzere, öğrencilere dönük kariyer planlama ve kişisel gelişme katkı sağlamak için mentorluk, rehberlik ve danışmanlık imkanları sunabilir, bu türden katkı sağlamak isteyenlerle öğrenci ve ebeveynlerini buluşturabilir.

 • Üniversite ve araştırma merkezleri ile okul öncesi, ilk ve orta öğrenim seviyesinde okullar kurabilir. Yüksek öğrenim öğrenci yurdu işletebilir. Vakıf yönetimince uygun görülen kurulmakta olan veya mevcut eğitim ve araştırma kurumlarına ayni ve nakdi destek sağlayabilir.

 • Bilim parkı, bilim eğlence merkezleri, sanat atölyeleri gibi katılımcılarının farkındalık, yaratıcılık ve sanatsal becerilerini geliştirecek projeler yapabilir, ortak paylaşımlı tesisler kurup işletebilir.

 • Genç araştırma görevlileri ve doktora öğrencileri öncelikli olmak üzere, bilim insanlarının araştırma, tez, kitap,gezi, bilimsel kongre, fuar katılımı gibi akademik faaliyetleri için ayni ve nakdi destek sağlayabilir.

 • Öğretmen ve öğretmen adayları için eğitim etkinlikleri düzenleyebilir, müfredat ve ders materyali geliştirme çalışmaları yapabilir veya uygun bulduğu çalışmaları destekleyebilir.

 • Ticari ve sosyal girişimciliği desteklemek için kuluçka merkezi, kitlesel fonlama platformu, girişim ve çekirdek sermayesi fonu kurup işletebilir.

 • Eğitim, bilim, teknoloji ve girişimcilik başta olmak üzere çeşitli konularda tavsiyelerde bulunmak, karşılaştırma ve değerlendirme yapmak, ölçmek, iyi örnek ve uygulamaları irdelemek amacıyla, uzmanlar, bilim insanları, iş insanları vb. nitelikli katkı sağlayıcılar eşliğinde politika, analiz, tahmin, uzgörü vb. çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir. Bu çalışmaların sonuçlarını ilgili karar vericiler ve kamuoyuyla paylaşabilir. Gerekirse, bu faaliyeti sürekli hale getirmek için bir örgütsel birim veya kurum kurabilir.

 • Yarışmalar düzenleyebilir ve ödüller verebilir.

 • Seminer, panel, çalıştay, arama konferansı, fuar, ağaç dikme, sahil temizleme gibi sürdürülebilir çevre bilincinin oluşumuna hizmet edecek etkinlikler vb. yapabilir ve yapılanlardan uygun bulduklarını destekleyebilir.

 • Kitap, dergi, rapor, derleme gibi her türlü süreli ve süresiz yayın çıkartabilir. Radyo ve televizyon programları dahil her türlü görsel ve işitsel içerikler hazırlayabilir, bunları uygun basılı ve elektronik medyada yayınlayabilir ya da yayınlatabilir.

Yönetim Kurulu

 
Mustafa Atilla foto.jpg

Mustafa Atilla

Vakıf Başkanı

Ekran Alıntısı.JPG

Metin Köksal

Genel Müdür

Murat Güven Foto.jpg

Murat Güven

Üye

veysi-isler-1.jpg

Veysi İşler

Üye

Özgeçmiş
43e4768f-d185-4ab6-bc5a-cd48401e3aad.jfif

Ömür Demir Kızılarslan

Üye

Meltem Türkoğlu foto.jpg

Meltem Türkoğlu

Üye

544103fe-adf2-4e00-9695-84f16731d509.jfif

Tacettin Can

Yedek Üye

Picture1.jpg

Nezih Kuleyin

Yedek Üye

Danışma Kurulu

 
Ekran Alıntısı.JPG

Metin Köksal

Ömür Demir Kızılarslan

43e4768f-d185-4ab6-bc5a-cd48401e3aad.jfif
Meltem Türkoğlu foto.jpg

Meltem Türkoğlu

Veysi İşler

veysi-isler-1.jpg
Murat Güven Foto.jpg

Murat Güven

Tacettin Can

544103fe-adf2-4e00-9695-84f16731d509.jfif

Nezih Kuleyin

Kaan Aksay

Picture1.jpg
thumbnail_Kaan Aksay foto 2021.jpg
b7c30696-1e65-41e9-abd1-6b153140115b.jfif

Kemal Özkazanç

 

Vizyon

Bilim Ağacı Vakfı ülkemizde bireylerin erken çocukluktan başlayıp profesyonel yaşama katılıncaya kadar geçen süreçte özgürce eğitim alıp, fikir ve proje üretip insanlığa fayda yaratmalarını en etkin destekleyen ve akla ilk gelen Sivil Toplum Kuruluşu olma vizyonundadır. Vakfımız bu vizyonun ancak aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, bireylere fırsat eşitliği sunularak ve fark yaratacak başarının ödüllendirilmesi ve özendirilmesiyle ulaşılabileceğine inanmaktadır.

Misyon

Bilimi kendisine rehber edinmiş, aklı ve vicdanı hür, demokrasiyi özümsemiş, biat etmeyen, yaratıcı, çevreye duyarlı, sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, öz saygısı ve etik değerleri yüksek, yaşamı anlamlandırabilen ve değer katan bireylerin kişisel gelişimine ve böyle yüksek vasıflı bireylerin topluma kazandırılmasına hizmet edecek bilim ve eğitim kurumlarının ve altyapıların oluşum ve gelişimine katkı sağlamaktır. Bilim Ağacı vakfı bu yüksek vasıflı insanların fikir ve hayallerini hayata geçirecek ticari ve sosyal girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı ve bu bağlamda özgün kurumsal modelleri hayata geçirmeyi de kendi misyonunun bir parçası olarak görmektedir.

 

Değerler

Bilim Ağacı Vakfı amacına ulaşmak için en az kuruluş felsefinde yer ortak değerler kadar vakfın işleyişine ilişkin aşağıdaki değerlerin de çok önemli olduğuna inanmaktadır.

 • Fırsat Eşitliği ve Hakkaniyet: Vakıftan katkı alanlara vakfın olanakları eşit fırsat, eşit öncelik prensibi ve hakkaniyetle sunulur.

 • Bağımsızlık: Vakfımız hiçbir kişi, siyasi veya ticari kuruma bağlı değildir. Vakıf tüm olanakları ve kaynaklarını sadece vakfın amaç ve menfaatleri için kullanılır.

 • Kapsayıcılık: Vakıf kendisine katkı sağlayan ve katkı alanların sayısını mümkün olduğunca artırmayı, kaynak ve olanaklarını mümkün olan en geniş kitleye sunmayı hedefler.

 • Kalite: Vakıf girdi, süreç ve çıktılarının mümkün olan en yüksek kalite seviyesinde olması esastır. Sürekli iyileşme için Vakıf girdi süreç ve çıktılarını ölçer.

 • Yenilikçilik: Vakıf yeni fikir ve yaklaşımlara açıktır. Sürdürülebilir bir başarı için Vakıf kendisini her anlamda sorgulaması ve yenilemesi gerektiğine inanır.

 • Sürdürülebilirlik: Vakfın kaynakları faaliyetlerinin mümkün olan en uzun süre boyunca sürdürülebilmesine imkan sağlayacak şekilde kullanılır. Vakfın kaynakları asla israf edilmez.

 • Pozitif Ayrımcılık: Vakıf hizmetlerini sunarken bazı dezavantajlı gruplara öncelik veya sınırlı ölçüde ayrıcalık sunabilir.

 • Şeffaflık: Kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı vakfın faaliyetlerinde raporlamalarında esastır. Vakıf bu bağlamdaki tüm yasal yükümlülüklerine eksiksiz uyar.

 • Hesap Verebilirlik: Vakıf yönetim organlarının performansını bağımsız bir şekilde izlenir ve tepe yöneticilerin paydaşlara karşı hesap verebilirliği temin edilir.

 • Çevreye Duyarlılık: Vakıf kaynaklarının bir kısmı ile sürdürülebilir bir dünya ve gelecek nesillerin güvenle yaşayabileceği bir yaşam yaratabilmesine imkan sağlayacak projeler yapar. Vakıf çevre kirliliği yaratan, hayvan haklarını gözetmeyen, vb. çevre duyarlılığına aykırı hiçbir projeyi desteklemez.

 • İzlenebilirlik: Vakfın iş süreçleri ve faaliyetleri için mümkün olduğunca performans ölçütleri tanımlanır ve faaliyetlerle ilgili paydaşlarla gelişme ve sonuçlar paylaşılır

Vakıf Senedi

Vakıf senedini görüntülemek için tıklayınız.

 

Yönetim Kurulu İlk Kararı

Yönetim kurulu ilk kararını görüntülemek için tıklayınız.